Explain why autonomic dysreflexia follows injury to the spinal cord.

  1. Explain why autonomic dysreflexia follows injury to the spinal cord.